ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی صنایع غذایی

انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه کردستان

تاریخ تاسیس : 1396-07-20

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد