ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی ترجمه

انجمن علمی بینارشته ای ترجمه دانشگاه کردستان به همت دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی و با کمک ریاست دانشکده زبان و ادبیات در این دانشکده تاسیس شده و شروع به فعالیت کرد. اعضای این انجمن از رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبانشناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات کردی هستند. از اهداف این انجمن گسترش فعالیت های علمی پیرامون رشته چندبعدی ترجمه، تولید محتوای علمی-فرهنگی به زبانهای مختلف و همچنین بهره گیری از توان دانشجویان مترجم در جهت تامین نیازهای دانشگاه به ترجمه است.

تاریخ تاسیس : 1398-03-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد